پرسشنامه باورهای كاریابی

مطالب دیگر:
🔥صورخیال در ادبیات فارسی با تاکید بر شاهنامه‌ فردوسی🔥بهینه سازی پارامترهای موثر در بهره برداری به روش فرازآوری با گاز در یکی از میادین نفتی خلیج فارس🔥ارزیابی مقایسه ای عزت نفس در دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار دانشگاه ابهر🔥ارزیابی معیارهای گزینش دوست در دانش آموزان اول دبیرستان🔥ارزیابی ملاکهای حسابرسان مستقل در استمرار عمل بنگاه های اقتصادی🔥شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخصهای ورشکستگی شرکتها در ایران🔥پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های نقدی در دوره نزول🔥مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین🔥بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه🔥مقایسه تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در پیش بینی لرزش زمین تولید شده در عملیات آتشکاری معادن🔥بررسی تفاوتها و شباهتهای حقوقی زن و مرد🔥بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی🔥بررسی برخورداری زنان از تخفیف در مجازات در حقوق کیفری🔥نظریات نوین تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی و ارتباط این دو🔥بررسی پیشینه پوشش و لباس،جریانهای تاثیر گذار بر آنها و ارتباط آنها با مد و طراحی🔥ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه شهر اردبیل🔥تاثیر رابطه ایران و آمریکا بر امنیت خلیج فارس🔥بررسی رئوس مکاتب فکری در امنیت بین المللی با تاکید بر نظریه هژمونی🔥بررسی پیشینه و سرگذشت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس🔥بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس🔥ارزیابی تاثیر عوامل منطقه ای در پیدایش و فروپاشی سیستمهای امنیتی در منطقه خلیج فارس🔥ارزیابی تاثیر عوامل فرا منطقه ای در ظهور و استمرار نظامهای امنیتی در منطقه خلیج فارس🔥ارزیابی عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در ظهور،تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس🔥ارزیابی ارتباط پرخاشگری پدر و مادر و افسردگی فرزندان🔥بررسی نقاط ضعف و قوت جزای نقدی و اهداف و مفاهیم مشابه آن
: این پرسشنامه توسط صالحی 1384 طی پژوهشی ساخته شده است كه شامل 13 سوال است كه سوالات 10،9،8،5،4،3،2،1 و11دارای5 گزینه با نمره های كاملا موافق=5 ، موافق=4 ، به طور متوسط موافق=3 ،مخالف =2 كاملا مخالف=1 می باشد. و سوالات13،12،7،6 به صورت