پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

مطالب دیگر:
📖نقشه ی راه های ارتباطی استان بوشهر📖تحقیق بررسی ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها📖تحقیق بررسی مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن📖نقشه ی راه های ارتباطی استان اصفهان📖شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجن📖نقشه ی راه های ارتباطی استان فارس📖نقشه ی راه های ارتباطی استان قزوین📖نقشه ی راه های ارتباطی استان قم📖نقشه ی راه های ارتباطی استان گیلان📖نقشه ی راه های ارتباطی استان گلستان📖نقشه ی راه های ارتباطی استان همدان📖نقشه ی راه های ارتباطی استان هرمزگان📖شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فارسان📖نقشه ی راه های ارتباطی استان کرمانشاه📖نقشه ی راه های ارتباطی استان ایلام📖نقشه ی راه های ارتباطی استان کرمان📖شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوهرنگ📖نقشه ی راه های ارتباطی استان خراسان جنوبی📖نقشه ی راه های ارتباطی استان خوزستان📖نقشه ی راه های ارتباطی استان کردستان📖نقشه ی راه های ارتباطی استان لرستان📖نقشه ی راه های ارتباطی استان مرکزی📖نقشه ی راه های ارتباطی استان مازندران📖نقشه ی راه های ارتباطی استان خراسان رضوی📖شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لردگان
این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:|40091781|اِل کیو-lqv|پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا, توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا را مشاهده می نمایید.

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

کاملا مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملا موافقم

امتیاز

1

2

3

4

5

پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سوالات مربوطه

شایستگی

3-1

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری

6-4

ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری

9-7

ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن

12-10

اﻋﺘﻤﺎد

15-13

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. امتیازات بالاتر بیانگر میزان توانایی بیشتر سازمان در توانمندسازی کارکنان خواهد و برعکس