پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی

مطالب دیگر:
📃مقاله آموزشی مانـیفیست در عرصه حسابداری📃مقاله آموزشی چارچوب مفهومی هیات استاندارد های حسابداری مالی📃مقاله آموزشی آشنایی با بازار فاركس📃مقاله آموزشی كارورزی حسابرسی📃مقاله آموزشی نماز در كلام امام على (‏ع)📃مقاله آموزشی مالیات📃مقاله آموزشی آمار مصرف آرد و نان📃مقاله آموزشی زندگی امام علی (ع)📃پایان نامه بهداشت ، بررسی میزان مقاومت پاتوژن های شایع ادراری نسبت به آنتی بیوتیک های رایج مصرفی در زنان باردار📃مقاله آموزشی آشنایی با نظام پرداخت دولت📃مقاله آموزشی آمار ناهنجاری ها در ایران در سال 82📃مقاله آموزشی پیشگیری و درمان اعتیاد📃مقاله آموزشی آشنایی با علم آمار📃مقاله آموزشی تفسیری بر روز غدیر📃مقاله آموزشی بررسی علل افزایش جمعیت شهری در مقیاس ناحیه ای، با تأكید بر استان خراسان📃مقاله آموزشی مقایسه شدت هراس بدشكلی بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد📃مقاله آموزشی آمار استفاده از اینترنت📃مقاله آموزشی آمــار جامعه شناسی📃مقاله آموزشی آمار ، نقش مهاجرت📃مقاله آموزشی در رابطه با علم آمار📃مقاله آموزشی آمار استفاده از كامپیوتر در فعالیت های درسی📃مقاله آموزشی آمار ساعات استفاده از تلویزیون در شبانه روز📃مقاله آموزشی آمار صنعت روستا در ایران📃مقاله آموزشی تاثیرات تلویزیون بر جوانان📃مقاله آموزشی بررسی آمار و نمونه گیری آماری
این مقیاس توسط گراتزو روئمر(2004)ساخته شده است.این مقیاس از سی و شش گویه تشکیل شده است که نمره گذاری گویهها در آن از طریق یک در جه بندی لیکرت صورت میگیرد،نمرات بالاتر نشان دهنده ی دشواری بیشتر در نظم بخشی هیجان است و از 6 خرده مقیاس نپذیرفتن پاسخهای |40091782|اِل کیو-lqv|پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی, دشواری در نظم بخشی هیجانی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی را مشاهده می نمایید.

این مقیاس توسط گراتزو روئمر(2004)ساخته شده است.این مقیاس از سی و شش گویه تشکیل شده است که نمره گذاری گویه‌ها در آن از طریق یک در جه بندی لیکرت صورت می‌گیرد،نمرات بالاتر نشان دهنده ی دشواری بیشتر در نظم بخشی هیجان است و از 6 خرده مقیاس نپذیرفتن پاسخ‌های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان اگاهی هیجانی دسترسی محدود به راهبردهای نظم بخشی هیجانی و ابهام هیجانی تشکیل شده است .ضریب پایایی کل مقیاس با استفاده از روش‌های هیجانی درونی 93%و برای هر کدام از شش زیر مقیاس دشواری هیجان بخشی هیجان ضریب الفای کرون باخ بیشتر از 80%به دست امده است .دربرسی ساختار عاملی ویژگی روان سنجی مقیاسدر جمعیت ایرانی که توسط خانزاده وهمکاران (1